עם ישראל תורת ישראל ארץ ישראל

עם ישראל:

יסודו – באברהם העברי ובברית בין הבתרים, בו כרת ה' אלוקי ישראל ברית עולם לבני בניו.

הורתו-  בגאולת מצרים, ששם התחיל להפוך לעם.

לידתו – בהר סיני, ששם הפך לעם קדוש.

שלימותו – כאשר נכנס לארץ ישראל.

ייעודו – להיות עם סגולה, מופת במוסריותו בגבורתו ובדבקותו בה' יתברך, בימי זוהרו ומלכותו על אדמתו כמו גם בצוק העיתים של חשכת ימי הגלות והרדיפות.

ארץ ישראל:

מכח ההבטחה האלוקית לעם ישראל, ארץ ישראל לכל מרחביה המפורשים בתורה, שייכים לעם ישראל לכל דורותיו, לאלו שקדמו לנו ולאלו שיבואו בעקבותינו. אין זכות לשום מנהיג או דור לעשות ויתורים על אדמת המולדת. בארץ הזאת הוקמה מלכות בית דוד בימי בית ראשון, וחודשה בידי מלכי בני חשמונאי בבית שני. אל הארץ הזאת נשאנו עיננו מקצווי עולם גם בימי הגלות ועתה שבנו אליה לחדש את מלכות ישראל בארצו, ולממש את ההבטחה האלוקית (בראשית ט"ו יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.

עלינו לפעול להשבת חבלי מולדת שנגזלו מאיתנו במשך הדורות. רק בארץ החיים, ישכון לבטח העם היהודי.

תורת ישראל

תורת ישראל היא דרך החיים החוקה והמוסר של עם ישראל. ניתנה לעם ישראל בהר סיני. להגשמת הייעוד: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

היהדות היא דת – אומה. לא תיתכן יהדות בלא היסודות הדתיים שלה, כפי שלא תיתכן בלא היסודות הלאומיים שלה.

עלינו לשוב אל ההגדרה המקורית של היהדות כדת – אומה, המקיפה את כל תחומי החיים של המדינה היהודית.

עקרונות עוצמה יהודית

עוצמה יהודית תפעל למען המטרות והערכים שלהלן:

  1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, באופיה, בסמליה הלאומיים וערכיה המשפטיים. עברית היא שפתה הרשמית היחידה.
  2. חינוך יהודי: ילדי ישראל יחונכו לאהבת הארץ, ערבות הדדית בתוך העם היהודי והכרת ההיסטוריה המורשת  והמסורת היהודית.
  3. הרחקת מסתננים וגנבי גבול: כדי לשמור על אופיה היהודי של המדינה, נפעל למיגור תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע של 'איחוד משפחות'.
  4. אדמות הלאום:  שמירה על אדמות הלאום, בחקיקה מסודרת ומלחמה ללא פשרות בשוד האדמות, בנגב, בגליל ובמרכז הארץ. חידוש מפעל גאולת קרקעות, ברוח הקרן הקיימת לישראל.
  5. התיישבות: ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ, תשוב לעמוד כאחד מהערכים עליהם מושתת מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי השב אל כל מרחבי ארצו.
  6. עליה: פעולה נמרצת לעליית יהודי התפוצות וקליטתם. כדי לשמור את הרוב היהודי במדינה וכדי להילחם בנגע ההתבוללות.
  7. אויבי ישראל: המלחמה באויבי ישראל, תהיה טוטאלית ללא משא ומתן, ללא ויתורים וללא פשרות שהביאו עד כה רק מלחמות נוספות, דם אש ושכול. החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל ששוחררו במלחמת ששת הימים והסדרת מעמדם של אוייבי ישראל בארצות ערב המקיפות את ארצנו הקטנה.
  8. צה"ל: השבת הביטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוברים ממגננה להתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו והשמדתו.
  9. חברה: מצוות 'וחי אחיך עימך', תעמוד לנגד עיננו בכל המהלכים הכלכליים, בתעסוקה ובדיור.
  10. משטר ומוסר: ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדוחה כל ערך אוניברסאלי. מתוך הכלל: איננו רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, לא בשלום וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית.